En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Nytt om mekling
Advokatbladet har i siste nummer en bred presentasjon av mekling.  Artiklene belyser mange fasetter av utenrettslig konflikthåndtering med spennende praktiske eksempler og intervjuer med brukere av mekling.  Bruk gjerne artiklene som referanser eller som eksempler for å forklare hva mekling og utenrettslig konflikthåndtering går ut på.
0

Nytt om mekling
Bransjeorganisasjonene innen bygg og anlegg (Nelfo, MEF, EBA, RIF og Rørentreprenørene) ber regjeringen bevilge 40 millioner kroner til å styrke  Mekling.no.  Bakgrunnen er økt konfliktnivå i bransjen og et rettsystem som vi oppleve store restanser i tiden etter korona-krisen.   

Det ønskes å gå inn på et spleiselag hvor regjeringen er med og delfinansierer bruken av mekler/ekspert slik at brukerne betaler 40% og staten 60%. Hvis regjeringen går inn for dette, innebærer det et stort behov for meklere og at Mekling.no vil få en sentral rolle i konflikthåndtering.

Du kan lese om dette også i bygg.no,  https://www.bygg.no/article/1429786

0

Nytt om mekling
Korona skaper store problemer for tradisjonell konflikthåndtering gjennom rettssystemet og fysiske møter.  Men behovet for konflikthåndtering forsvinner ikke fordi Norge og andre land går på sparebluss. Mekling er et godt alternativ til å få løst sakene uten å måtte vente på at domstolene skal komme i gang igjen.  Vi mekler nå en del saker via nett-møter  på avstand og med godt resultat!  Særlig for litt enklere saker er dette velegnet.

Og etter korona – hva da?   Det er risiko for at rettsystemet vil ha store restanser i lang tid.  Mekling kan da avlaste domstolene i vesentlig grad ved at saker løses  direkte mellom partene gjennom en dyktig konfliktløser.  

Meklere er dessuten en verdifull ressurs som gjerne kan brukes som rettsmeklere og avlaste dommere som da kan ta seg av andre viktige saker.  Mekling.no ønsker å bidra  som leverandør  til domstolene av sertifiserte meklere
0

Nytt om mekling
Nærmere 200 deltakere var samlet i Gamle Festsal på UiO på “Meklingskonferansen 2020”.  Konferansen ble en solid manifestasjon av mangfoldet av meklingstyper og ga et klart signal om viktigheten av å utvikle mekling videre.
Deltakerne representerte også stor bredde  – det var omtrent lik fordeling av jurister/advokater og ingeniører – dessuten et stort antall fra aktører som håndterer konflikter innen barn-/familie-/arv og skifte.

Innledningen var ved Justiskomitéens leder, Lene Vågslid,  som poengterte viktigheten av at det er politisk støtte og oppmerksomhet rund utenrettslig konflikthåndtering.  Deretter fulgte Cathrine Murstad fra Nye Veier og Kari Stangebye Noer fra Bane Nor opp med “hvorfor mekling er viktig for oss”.   Ronny Lund fra Wiersholm og Ola Nijsa fra Wikborg gjennomgikk hva erfaringene er fra mekling så lang – hva mekling kan bidra med for partene og for samfunnet. I en lengre sesjon fulgte innlegg om arbeidsrett (Rune Lium, LO),  fast eiendom (Per Kåre Sky, NMBU), familerett (Dag Røed), erfaringer fra hvordan det er å bli meklet fra Erik Frogner (AF-gruppen) og Svein Røed (Statens Vegvesen).  Herman Bruserud fra UiO snakket om oppmannens rolle som konfliktløser.  Til slutt rundet Solfrid Mykland av med orientering om utenlandske erfaringer og forskning, Torbjørn Buer med meklingsutdannelse og sertifisering gjennom Meklingsakademiet og Morten Tveten med orientering om arbeidet i Mekling.no.
Stor takk til Camilla Bernt og Sverre Blandhol som holdt det hele sammen som fasilitatorer.

Etter konferansen var det mingling i Professorboligen og møter i Meklingsforeningen og for oppmenn.  Det satses på at konferansen blir et årlig arrangement,.
0

Nytt om mekling
Den 4 mars arrangerer vi Meklingskonferansen 2020 i samarbeid med Universitetet i Oslo og JUS.  Dette blir en unik mulighet til å få demonstrert meklingsfaget i full bredde belyst gjennom praktisk erfaring.

Justiskomitéens leder Lene Vågslid vil innlede og vi har fått med oss ledende eksperter og brukere  til å presentere sine erfaringer fra områdene bygg og anlegg, familierett, arv og skifte, eiendomsrett, forsikring og arbeidsrett.

Arrangementet er i Gamle Festsal og starter kl. 12.30.  Fra kl. 17.00 vil det bli felles mingling med tapas og drikke i Professorboligen,.

Meld deg på  i dag!Du finner mer på denne lenken:  Meklingskonferansen
0

Kontraktsrett, Nytt om mekling
Fjorten nye meklere har tatt Meklingsakademiet og er nå sertifisert som meklere.  Disse er Camilla Bull, Lars Engebretsen, Holm Grimsrud, Siri Horn, Rachna Rohatgi Kahn, Mette-Sofie Kjølstad, Elisabeth Kokkin Koppe, Cathrine Murstad, Iuliana Pedersen, Anne Cathrine Røed, Arild Skage, Per Stenhamar, Beate Vesterås og Eli Volckmar.

Vi gratulerer så mye!

De nye meklerne vil bli lagt til oversikten over meklerne på hjemmesiden etter hvert.
0

Nytt om mekling
Vi er nå kommet godt i gang med virksomheten i Meklingssenteret. I første rekke har vi konsentrert oss om å få tjenestene kjent blant deltakerne i senteret, få kartlagt behov og få en bedre oversikt over meklere og oppmenn.  Vi ønsker å arbeide målrettet mot videreutvikling og kvalitetssikring  av kompetanse av tvisteløsere uansett bakgrunn slik at Senteret kan levere tjenester som treffer behov og krav i markedet.

Gjennom deltakelse i seminarer, møter og lignende gjør vi Senteret kjent, og vi ser allerede nå at det re en økning i henvendelsene som etterspør utenrettslig tvisteløsning.

Ambisjonene er å ha en “levende” hjemmeside med jevnlig oppdatering av nyhetsstoff.  Nye artikler finner du her på forsiden, tidligere nyheter ligger lenger bak under fanen “nyheter”.

Ta gjerne kontakt med meg eller kom med innspill!

Morten Tveten
906 07 153
morten.tveten@mekling.no

0

Nytt om mekling
Det har lenge vært behov for å sikre meklere muligheten til praktisk opplæring.  Vi har derfor satt i gang med et eget program hvor de som trenger meklererfaring kan melde seg på som “trainee” eller “lærling” hos en erfaren mentor-mekler.  Interesserte kan melde seg på til morten.tveten@mekling.no

For å få til en god opplæring er man avhengig av at erfarne meklere er villige til å dele sin erfaring og ta med traineen i reelle meklinger. Det er videre avhengig av at oppdragsgiver (partene) godtar at traineen deltar.   Foreløpig har flere erfarne meklere stilt seg positive.

Meklingssenteret vil koordinere og utarbeide nødvendige lister som traineene kan melde seg på, formidle kontakt mellom mentor og trainee samt bistå med praktisk tilrettelegging.

Noen hovedtrekk ved ordningen:

*   Meklingsprosessen kan være noe forskjellig fra mentor til mentor, og praktisk tilrettelegging og utvikling av trainee vil derfor i stor grad være bestemt av mentor. Utviklingsnivå som trainee spiller også inn. For mindre erfarne kan det tenkes en trinnvis modell fra «lyttende» deltaker til etter hvert å delta mer aktivt.

*   Det utarbeides en enkel avtale mellom Meklingssenteret og trainee og mellom trainee og mentor

*   Normalt vil det kun tilbys deltakelse som trainee i én meklingsprosess.

*   Ordningen er avhengig av samtykke fra partene som mekles.

*   Trainee kan ikke forvente godtgjørelse for arbeidet. men direkte kostnader til overnatting, reise etc vil søkes dekket.

*   Trainee må påregne deltakelse i hele prosessen fra start til slutt, noe som tilsier at meklingene typisk vil være av begrenset varighet (1 – 3 dager).

*   Interessekonflikt – taushetsplikt ivaretas gjennom avtalene nevnt foran.

 *   Trainee har ikke noe «krav» på egne nye meklingsoppdrag og mentor kan bestemme hvem man ønsker å ta med seg i meklingen.

*   Det forventes at de første traineene kan starte i løpet av høsten 2019, avhengig av tilgang på meklingsjobber.

 *   For å sikre dokumentasjon og utvikling videre utarbeider Meklingssenteret spørreskjema/gjennomfører intervjuer med mentor og trainee.

 *   Vi vil gå inn for at dette programmet kan regnes som godkjent etterutdanning.

 Send en epost eller ta kontakt med Sekretariatet så snart som mulig hvis du vil delta!

0