En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Advokat Ketil Sveen og medmekler  advokat Anett Aarrestad Ravndal meklet denne uken den første saken om grunnerverv mellom Nye Veier og grunneiere i Trøndelag på E6.  Flott resultat og enighet mellom partene!  Så vidt vi vet er dette første gangen man mekler denne type saker utenom rettsapparatet.

Dette er en del av et pilotprosjekt i samarbeid med Nye Veier og det skal i første omgang mekles 6 – 8  saker til i Trøndelag og 3 saker i Innlandet.. Mekling av grunnerverv har et stort potensial både for Nye Veier og andre utbyggere som Bane Nor, Statens Vegvesen og fylkeskommuner/kommuner.  Mekling går raskere, er billigere og en bedre prosess for partene enn ordinær skjønnsprosess. For grunneier innebærer ikke dette at man får mindre betalt, og man har mulighet for å ta saken videre til skjønnsretten dersom forlik ikke oppnås. 

Det er utarbeidet en egen metodikk og “verktøykasse” for denne type meklinger.  Rundt 12 meklere hos Mekling.no har dannet en “kjernegruppe”  for å håndtere mekling og grunnerverv.
0

Nytt om mekling

Mekling.no har håndtert over 60 meklingssaker for HELP Forsikring i mai og juni.  Disse sakene er stort sett privatrettslige, som bo-oppgjør, tvister om kjøp og salg av bruksgjenstander, nabotvister og lignende   Vi evaluerer arbeidet fortløpende og får svært gode tilbakemeldinger på meklingene.  I mai og juni lå snittiden for løsning på 16 dager og vi er i stand til å håndtere hastesaker i løpet av en dag om nødvendig.  Det er høy tilfredshet blant de som mekles – på en skala fra 1 til 6 er snittet mellom 5 og 6 når det gjelder tilfredshet med mekler og meklingsprosessen.  Det er nå 20 meklere som arbeider med disse sakene.

Les mer på:

https://www.advokatbladet.no/mekling-meklingssenteret/har-meklet-over-60-tvister-siden-mai/1532310

Nytt om mekling
Advokatbladet har i siste nummer en bred presentasjon av mekling.  Artiklene belyser mange fasetter av utenrettslig konflikthåndtering med spennende praktiske eksempler og intervjuer med brukere av mekling.  Bruk gjerne artiklene som referanser eller som eksempler for å forklare hva mekling og utenrettslig konflikthåndtering går ut på.
0

Nytt om mekling
Bransjeorganisasjonene innen bygg og anlegg (Nelfo, MEF, EBA, RIF og Rørentreprenørene) ber regjeringen bevilge 40 millioner kroner til å styrke  Mekling.no.  Bakgrunnen er økt konfliktnivå i bransjen og et rettsystem som vi oppleve store restanser i tiden etter korona-krisen.   

Det ønskes å gå inn på et spleiselag hvor regjeringen er med og delfinansierer bruken av mekler/ekspert slik at brukerne betaler 40% og staten 60%. Hvis regjeringen går inn for dette, innebærer det et stort behov for meklere og at Mekling.no vil få en sentral rolle i konflikthåndtering.

Du kan lese om dette også i bygg.no,  https://www.bygg.no/article/1429786

0

Nytt om mekling
Korona skaper store problemer for tradisjonell konflikthåndtering gjennom rettssystemet og fysiske møter.  Men behovet for konflikthåndtering forsvinner ikke fordi Norge og andre land går på sparebluss. Mekling er et godt alternativ til å få løst sakene uten å måtte vente på at domstolene skal komme i gang igjen.  Vi mekler nå en del saker via nett-møter  på avstand og med godt resultat!  Særlig for litt enklere saker er dette velegnet.

Og etter korona – hva da?   Det er risiko for at rettsystemet vil ha store restanser i lang tid.  Mekling kan da avlaste domstolene i vesentlig grad ved at saker løses  direkte mellom partene gjennom en dyktig konfliktløser.  

Meklere er dessuten en verdifull ressurs som gjerne kan brukes som rettsmeklere og avlaste dommere som da kan ta seg av andre viktige saker.  Mekling.no ønsker å bidra  som leverandør  til domstolene av sertifiserte meklere
0

Nytt om mekling
Nærmere 200 deltakere var samlet i Gamle Festsal på UiO på “Meklingskonferansen 2020”.  Konferansen ble en solid manifestasjon av mangfoldet av meklingstyper og ga et klart signal om viktigheten av å utvikle mekling videre.
Deltakerne representerte også stor bredde  – det var omtrent lik fordeling av jurister/advokater og ingeniører – dessuten et stort antall fra aktører som håndterer konflikter innen barn-/familie-/arv og skifte.

Innledningen var ved Justiskomitéens leder, Lene Vågslid,  som poengterte viktigheten av at det er politisk støtte og oppmerksomhet rund utenrettslig konflikthåndtering.  Deretter fulgte Cathrine Murstad fra Nye Veier og Kari Stangebye Noer fra Bane Nor opp med “hvorfor mekling er viktig for oss”.   Ronny Lund fra Wiersholm og Ola Nijsa fra Wikborg gjennomgikk hva erfaringene er fra mekling så lang – hva mekling kan bidra med for partene og for samfunnet. I en lengre sesjon fulgte innlegg om arbeidsrett (Rune Lium, LO),  fast eiendom (Per Kåre Sky, NMBU), familerett (Dag Røed), erfaringer fra hvordan det er å bli meklet fra Erik Frogner (AF-gruppen) og Svein Røed (Statens Vegvesen).  Herman Bruserud fra UiO snakket om oppmannens rolle som konfliktløser.  Til slutt rundet Solfrid Mykland av med orientering om utenlandske erfaringer og forskning, Torbjørn Buer med meklingsutdannelse og sertifisering gjennom Meklingsakademiet og Morten Tveten med orientering om arbeidet i Mekling.no.
Stor takk til Camilla Bernt og Sverre Blandhol som holdt det hele sammen som fasilitatorer.

Etter konferansen var det mingling i Professorboligen og møter i Meklingsforeningen og for oppmenn.  Det satses på at konferansen blir et årlig arrangement,.
0

Nytt om mekling
Den 4 mars arrangerer vi Meklingskonferansen 2020 i samarbeid med Universitetet i Oslo og JUS.  Dette blir en unik mulighet til å få demonstrert meklingsfaget i full bredde belyst gjennom praktisk erfaring.

Justiskomitéens leder Lene Vågslid vil innlede og vi har fått med oss ledende eksperter og brukere  til å presentere sine erfaringer fra områdene bygg og anlegg, familierett, arv og skifte, eiendomsrett, forsikring og arbeidsrett.

Arrangementet er i Gamle Festsal og starter kl. 12.30.  Fra kl. 17.00 vil det bli felles mingling med tapas og drikke i Professorboligen,.

Meld deg på  i dag!Du finner mer på denne lenken:  Meklingskonferansen
0

Kontraktsrett, Nytt om mekling
Fjorten nye meklere har tatt Meklingsakademiet og er nå sertifisert som meklere.  Disse er Camilla Bull, Lars Engebretsen, Holm Grimsrud, Siri Horn, Rachna Rohatgi Kahn, Mette-Sofie Kjølstad, Elisabeth Kokkin Koppe, Cathrine Murstad, Iuliana Pedersen, Anne Cathrine Røed, Arild Skage, Per Stenhamar, Beate Vesterås og Eli Volckmar.

Vi gratulerer så mye!

De nye meklerne vil bli lagt til oversikten over meklerne på hjemmesiden etter hvert.
0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS