En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Finn din mekler

Våre meklere er tilgjengelig over hele landet, men det kan være nyttig å finne en mekler der du bor. Du ser vår oversikt nedenfor.

 • Adriana Aliti

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Familie og barn
  Telefon: 484 47 028 E-post: adriana@advokat-rogstad.no
  Aliti har bakgrunn fra advokatfirmaene Tvedt, RUV og jobber i dag i Advokatfirmaet Rogstad. Hun har også tidligere erfaring som saksbehandler ved Skattetaten. Aliti har en alsidig erfaring, men fokuserer primært på konflikter innenfor familie- og barn, i tillegg til arbeidsrett. Samtidig har Aliti god erfaring når det gjelder avtaler og tvister relatert til leieforhold.
 • Alf Johan Knag

  Advokat, Bergen Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 41916709 E-post: ajk@sands.no LinkedIn: Alf Johan Knag
  Knag er partner i SANDS Advokatfirma og leder firmaets faggruppe for entreprise/ bygg og anlegg. Han er rangert i Chambers og Legal 500 som ekspert innen entrepriserett. Han har vært godkjent mekler siden 2002, og er medlem av de eksterne meklingsutvalgene for Gulating lagmannsrett og tingrettene i Bergen og Sunnhordland. Knag ledet Entrepriserettsforeningen i Bergen fra 2003 til 2013. Han sitter i Juristenes utdanningssenters fagutvalg for byggekontrakter og entrepriserett. Foruten en omfattende praksis som kursleder innen entrepriserett, holder han også kurs og foredrag innen tvisteløsning/prosedyreteknikk.
 • Anders Westeng

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Familie og barn / Fast eiendom / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 95962974 E-post: aw@afd.no
  er advokat og partner i Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS. Han har praktisert som advokat siden 2004. Westeng har bred erfaring fra tvisteløsning og domstolsbehandling av en rekke enkeltsaker både innenfor de sivilrettslige saksfelt og innenfor strafferetten. Han har spesiell kompetanse og erfaring fra arbeid med komplekse og sammensatte sakstyper, herunder saker med stor avstand og høyt konfliktnivå mellom partene. Westeng ble sertifisert advokatmekler i 2018 og han påtar seg meklingsoppdrag innenfor fagfeltene familie- og barnerett, arbeidsrett, fast eiendom, kontraktsrett, nabotvister og generell konfliktløsning.
 • Ane Sofie Tømmerås

  Advokat, Grålum/Østfold Arbeidsrett / Arv / Familie og barn / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 479 79 385 E-post: ast@frujustisia.no LinkedIn: Ane Sofie Tømmerås
  Tømmerås har lang erfaring i å praktisere mekling, og med å finne hensiktsmessige løsninger gjennom gode forlik. Hun har god kompetanse innenfor arbeidsrett og avtalerett, og gir rådgivning til små og mellomstore bedrifter. Hun arbeider også med familierett, herunder arv, skifte og familietvister, og hun bistår i saker knyttet til eiendomsforhold og nabotvister. Tømmerås har allsidig erfaring fra tiden før hun gikk inn i advokatbransjen. Hun har to perioder bak seg som stortingsrepresentant, og har blant annet jobbet som journalist og som saksbehandler i Justisdepartementet. Tømmerås har også hatt en rekke tillits- og styreverv i organisasjoner og selskap.
 • Anett Aarrestad Ravndal

  Juridisk direktør, Oslo Arbeidsrett / Entreprise / Fast eiendom / Kontraktsrett
  Telefon: 95156107 E-post: anettravndal@gmail.com LinkedIn: Anett Aarrestad Ravndal
  Ravndal jobber som juridisk direktør i Justify AS. Hun tar primært meklingsoppdrag innen entrepriserett, eiendom, kontraktsrett og arbeidsrett. Ravndal har bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo tingrett og senioradvokat i Kluge Advokatfirma. Hun har utstrakt prosesserfaring fra de alminnelige domstolene og jordskifteretten. Hun studerte ved Universitetet i Bergen og Queen Mary University of London, med fordypning i alternativ tvisteløsning og immaterialrett. I tillegg til foredrag i næringslivet/byggebransjen utfører hun sensur og undervisning ved UiO, UiB og UiS. Ravndal er basert i Oslo, men tar også oppdrag i Stavanger.
 • Anne Cathrine Røed

  Advokat, Oslo Entreprise / Kontraktsrett
  Telefon: 41470168 E-post: anro@lagata.no LinkedIn: Anne Cathrine Røed
  Anne Cathrine Røed har solid kompetanse og erfaring innenfor entrepriserett, rådgiverrett og kontrakts- og forsikringsrettslige problemstillinger etter å ha arbeidet som forretningsadvokat innenfor disse fagfeltene i bortimot 25 år. Hun svært faglig interessert og opptatt av juss, men også ulike former for tvisteløsning som mekling i konkrete tvister eller ekspertråd. Som mekler er hun opptatt av å komme frem til gode løsninger, det å tenke alternative løsninger og søke å finne frem til partenes beste – og det på en slik måte at partene føler å «eie» resultatet. Anne Cathrine har en allsidig bakgrunn når det gjelder tvisteløsning. Foruten å være sertifisert som mekler, er hun medlem av det eksterne meklingsutvalget som omfatter Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett og øvrige tingretter på Østlandet. Hun har erfaring med rettsmekling i store og små saker både som advokat og rettsmekler.
 • Anne-Gry Rønning-Aaby

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Kontraktsrett
  Telefon: 97584996 E-post: anne.gry.ronning-aaby@fagforbundet.no LinkedIn: Anne-Gry Rønning-Aaby
  Anne-Gry Rønning-Aaby er advokat i Fagforbundet, som er del av LO. Hun har arbeidet både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med individuell og kollektiv arbeidsrett, erstatning/yrkesskadeerstatning og trygd/pensjon. Hennes bakgrunn er fra Justisdepartementet, Arbeidsdepartementet, Regjeringsadvokaten, YS-Stat (Statsansattes Landsforening), Akademikerne (Legeforeningen), og Unio (Presteforeningen).
 • Anniken Qvale

  Advokat, Oslo Arv / Familie og barn / Nabotvister
  Telefon: 93 08 60 84 E-post: anniken@advokat-qvale.no LinkedIn: Anniken Qvale
  I tillegg til sin advokatvirksomhet arbeider Anniken Qvale som ekstern mekler for Barne- og familieetaten. Dette gjør at hun har solid meklingserfaring innen familieretten. Som advokat er hennes hovedfelt barn og foreldre, skifte mellom ektefeller/samboer, arv med mer. Hun er opptatt av å finne gode løsninger for sine klienter, og har fokus på å legge til rette for en god dialog med motpart. Med sin utdannelse innen Konflikthåndtering og ulike meklingsmetoder ved Diakonhjemmet høyskole i Oslo har hun god kunnskap om forskjellige type konflikter. Hun er løsningsorientert og direkte i sin stil, og bruker tid på å bygge tillitt for å få til en best mulig dialog.
 • Arild Jebens

  Advokat, Oslo Arbeidsrett
  Telefon: 410 38 150 E-post: aj@jus.no LinkedIn: Arild Jebens
  Jebens bistår innen arbeidsrettslige problemstillinger. Han har spesialisert seg innen alternativ konfliktløsning, og har mange års praktisk forhandlingserfaring. Jebens fokuserer på å finne praktiske og hensiktsmessige løsninger gjennom forhandlinger.
 • Arild Skage

  Advokat, Oslo Entreprise / Kontraktsrett
  Telefon: 97192047 E-post: arild.skage@kluge.no LinkedIn: Arild Skage
  Skage arbeider innenfor bygg og entreprise samt generell kontraktsrett. I den forbindelse har han omfattende erfaring med både rådgivning og prosedyre, og bistår klienter i alle fasene i prosjektgjennomføringen dvs. fra kontraktsutforming, løpende rådgivning underveis i prosjektet, sluttoppgjør og konflikthåndtering gjennom forhandlinger, domstoler eller mekling. Skage har også erfaring som voldgiftsdommer. Skage holder også en rekke foredrag innenfor kontrakts og entrepriserett, og han er også nettverksleder for JUC nettverk for entrepriserett (www.juc.no). Det vises til Kluges hjemmeside for CV og nærmere informasjon. https://www.kluge.no/menneskene/arild-skage/
 • Arne Engesæth

  Advokat, Oslo Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  Telefon: 977 52 870 E-post: arne-engesaeth@dlapiper.com LinkedIn: Arne Engesæth
  Engesæth arbeider innenfor kontraktsrett med særlig vekt på prosjekter. Arbeidet er knyttet så vel til forhandlinger og kontraktsutforming, som bistand i prosjektgjennomføring og ved konflikter. Videre har han spesialkompetanse innen olje- og gasskontrakter, entreprise, prosessanlegg, konsulentkontrakter, IT-kontrakter og fast eiendom. Engesæth er mye brukt som mekler og voldgiftsdommer.
 • Beate Vesterås

  Advokat, Oslo Entreprise / Fast eiendom / Kontraktsrett
  Telefon: 95057285 E-post: beate.vesteras@dlapiper.com LinkedIn: Beate Vesterås
  Beate Vesterås har lang og bred erfaring fra advokatpraksis og domstolene. Vesterås er opptatt av å finne gode løsninger som fungerer for partene i praksis. Hun har allsidige erfaring innen alle typer tvisteløsninger og prosederer jevnlig for domstolene. Vesterås er også medlem av det eksterne meklingsutvalget for Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Oslo byfogdembete samt tingrettene Follo, Moss, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Heggen- og Frøland, Øvre- og Nedre Romerike, Asker og Bærum, Drammen, Hallingdal, Ringerike og Kongsberg og Eiker. Vesterås har kompetanse innen en rekke rettsområder, men har de siste årene særlig arbeidet med rådgiver- og profesjonsansvar, entrepriserett, erstatning- og kontraktsrett, forsikringsrett, arbeidsrett og fast eiendomsrettsforhold.
 • Bernt Hodne

  Advokat, Bergen Arbeidsrett / Arv / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 930 53 443 E-post: bernt@advokathodne.no LinkedIn: Bernt Hodne
  Hodne er godt kjent med utenomrettslig mekling etter nesten 10 år i organisasjonslivet. Han har både bistått parter og sittet som forhandlingsleder i en rekke tvister. Hodne er opptatt av at livet også skal fungere for partene etter en konflikt. Da er intet bedre enn et resultat partene selv har meklet fram ved hjelp av en erfaren mekler. Hodne er i dag partner i advokatfirma Hodne hvor han arbeider innenfor fagfeltene arbeidsrett, eiendom, entreprise, kontrakt og familierett. Han driver sin praksis både i Bergen og Stavanger, og er derfor aktuell for mekleroppdrag både i Rogaland og Hordaland.
 • Camilla Bull

  Advokat, Oslo Arv / Familie og barn
  Telefon: 90 54 10 58 E-post: camilla.bull@linadvokater.no LinkedIn: Camilla Bull
  Camilla Bull er advokat og partner i Lin Advokater i Oslo. Hun har solid kompetanse og erfaring med familie- og arverett. Denne kompetansen har hun opparbeidet seg ved fokusert arbeid med familie- og arverettslige problemstillinger som advokat og dommerfullmektig. Hun hadde sin dommerfullmektigperiode i Oslo byfogdembete som har felleseieskifte og dødsboskifte som sine spesialområder. Camilla har også arbeidet fokusert med arbeidsrett gjennom sin tid som advokat og mener dette fagområdet er særlig egnet for utenrettslig mekling. Som mekler er Camilla opptatt av å finne helhetlige løsninger som begge parter føler eierskap til. For å få til dette fokuserer hun på å bygge tillit og tilrettelegge for en god dialog mellom partene som resulterer i en løsning partene lever godt med.
 • Carl E. Roberts

  Advokat, Oslo Entreprise / Fast eiendom / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 93038091 E-post: c.roberts@selmer.no LinkedIn: Carl E. Roberts
  Carl E. Roberts er spesialist på tvisteløsning, kontraktsrett og forvaltningsrett.Carl gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer jevnlig saker for alminnelige domstoler og for voldgiftsrett. Han har omfattende erfaring med store og komplekse saker, og stor bredde i sin prosedyreerfaring, både faglig og bransjemessig.
 • Cathrin Wedul Sæter

  Advokat, Stavanger Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  Telefon: 51939966 E-post: saeter@stavangeradvokatene.no LinkedIn: Cathrin Wedul Sæter
  Cathrin Wedul Sæter påtar seg meklingsoppdrag innen flere sivilrettslige områder. Hun er privatpraktiserende advokat og er tilknyttet Stavangeradvokatene. Hennes bakgrunn er fra Deloitte Advokatfirma, og hun har i tillegg til sin juridisk kompetanse også utdannelse innen økonomi/administrasjon. Hennes fokus er å bistå partene med å bevege seg frem mot de gode løsningene ved bruk av en metode for tvisteløsning som gir partene selv kontroll på prosessen og resultatet.
 • Cathrine Murstad

  Advokat, Kristiansand Entreprise / Kontraktsrett
  Telefon: 41411120 E-post: cathrine.murstad@nyeveier.no LinkedIn: Cathrine Murstad
  Cathrine Murstad jobber som juridisk fagansvarlig og advokat i Nye Veier AS. Hun har solid erfaring med kontrakter og entrepriser på land og til sjøs, med bakgrunn blant annet fra Aker Solutions og oljeleverandørindustrien og nå fra byggherresiden i Nye Veier og en anleggsbransje i drivende utvikling. Gjennom sin bakgrunn har Murstad en god evne til å finne praktiske løsninger i komplekse, langvarige og internasjonale prosjekter. Murstad deltar som Nye Veiers representant i rådet i Meklingssenteret og i Standard Norges komite for utarbeidelse av ny totalentreprisekontrakt for store prosjekter. Murstad er også jevnlig foredragsholder på kurs og seminarer for jurister og på møteplasser for bygg- og anleggsbransjen.
 • Cecilie Engebretsen

  Advokat, Sandnes Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  Telefon: 932 93 429 E-post: engebretsen@sekse.no
  Engebretsen har erfaring innen en rekke sivilrettslige felt som fast eiendom, alminnelig kontraktsrett, arbeidsrett og familierett, samt forvaltningsrett. De rettslige problemstillingene har særlig vært tilknyttet helsesektoren, undervisningssektoren, barnevern, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. Engebretsen har også prosedert for Høyesterett og er for øvrig partner i Advokatfirma Sekse & Co.
 • Dag Robertsen

  Advokat, Østfold Arbeidsrett / Arv / Entreprise / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  Telefon: 69 20 26 21 E-post: dag@lunderobertsen.no LinkedIn: Dag Robertsen
  Robertsen arbeider med fast eiendoms rettsforhold og generell forretningsjus, herunder selskapsrett, kontrakts- og avtalerett samt arbeidsrett. Innen fast eiendom arbeider Robertsen særlig med rådgivning overfor grunneiere og investorer med utvikling av eiendom fra A-Å, forhandlinger om kjøp og salg av fast eiendom, regulerings- og planprosesser overfor kommuner og andre offentlige myndigheter, etablering, regulering og avvikling av tomtefesteavtaler, seksjonering av bolig og næringslokaler, leieforhold og eiendomsforvaltning mv. Robertsen har vært partner i Advokatfirma Lunde Robertsen AS siden 2009.
 • Dag Røed

  Advokat, Vestfold Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Entreprise / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 906 10 942 E-post: dag.roed@advhb.no
  Røed har meklingserfaring fra flere hundre saker som ekstern rettsmekler i flere domstoler gjennom mange år. Han har meklet en rekke saker som advokatmekler, i tillegg til en rekke saker i offentlige institusjoner i forbindelse med større arbeidstvister. Røed har undervist på JUS meklingsseminar i over 20 år, og har undervist på advokatkurset i lang tid. Foruten juridikum, har Røed lang erfaring som advokat og er partner i advokatfirmaet Haraldsen og Bydal i Tønsberg. Han er tidligere medlem i advokatforeningens meklingsutvalg og JUS sivilprosessutvalg. Røed har utdanning som mekler i USA, både i regi av Harvard lawschool , NYC mediationsenter og University og North Dakota.
 • Elisabeth Heien

  Advokat, Oslo Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett
  Telefon: 907 88 888 E-post: elisabeth.heien@telenor.com LinkedIn: Elisabeth Heien
  Heien har lang erfaring fra næringslivet. Hun startet sin karriere i Advokatfirmaet Thommessen før hun gikk over til Telenor-konsernet. I Telenor har hun ledet flerfoldige prosjekter og hun har bl.a. vært adm. dir for flere av Telenors underselskaper. Med over 20 års erfaring i tillegg til flere styreverv, har Heien en unik bakgrunn som kan være til god støtte i meklersituasjoner.
 • Elisabeth Kokkin Koppe

  Jurist, Våler i Solør Arbeidsrett / Familie og barn / Fast eiendom
  Telefon: 482 16  722  E-post: ekk@inter-alia.no LinkedIn: Elisabeth Kokkin Koppe
  Elisabeth Kokkin Koppe driver sin egen  rettshjelpspraksis.  Hun har en bred kompetanse som utover  jus,  omfatter økonomi, etikk, adferds økonomi,  sosialpsykologi, motivasjon, endring og ledelse,  samisk kulturkunnskap, personvern og  en særlig fordypning i konfliktmekling som fag.  Dette sammen  med en lang og variert erfaring  fra ulike roller i privat og offentlig sektor  gjør henne svært kompetent  i meklingsrollen.  
 • Frank Johansen

  Advokat, Farsund Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 905 90 505 E-post: frank@farsundadvokatene.no
  Johansen er partner i FarsundAdvokatene AS i Farsund. Han har arbeidet som privatpraktiserende advokat siden 2001 med hovedvekt på fast eiendom, kontrakts- og kjøpsrett, arbeidsrett og barne- og familierett. Forut for det arbeidet han 6 år som personalsjef i to større bedrifter inne leverandørindustrien til oljesektoren, og har god erfaring i forhold til arbeidstvister, omstillingsprosesser og lønnsforhandlinger.
 • Geir Frøholm

  Advokat, Oslo Entreprise / Kontraktsrett
  Telefon: 90724655 E-post: Geir.Froholm@sands.no LinkedIn: Geir Frøholm
  Frøholm er partner i SANDS faggruppe Entreprise, infrastruktur og OPS. Han arbeider med kontraktsutforming, forhandlinger og tvisteløsning med bygg og anleggskontrakter, arbeidsfellesskapsavtaler samt utbyggingsavtaler med kommuner. Han jobber særlig innenfor infrastruktur (samferdsel)- og transformasjonsprosjekter (omdanning av havner, flyplasser og industriområder) Han har ledet Advokatforeningen Meklingsutvalg siden 2014 og vært en av initiativtakerne til den utvidede utdanningen av meklere sertifisert av Advokatforeningen. Videre er han instruktør og sensor ved Meklingsakademiet. Bakgrunnen som mekler har han fra CEDR (Center for Effective Dispute Resolution i England), hvor han er medlem av Advisory Board. Han har erfaring med mekling knyttet til bygg og anlegg (entreprise og rådgivningskontrakter), samt eiendomsutvikling og utbyggingsavtaler.
 • Gøsta Thommesen

  Advokat, Oslo Familie og barn / Fast eiendom / Nabotvister
  Telefon: 917 19 782 E-post: gt@meglingssenteret.no LinkedIn: Gøsta Thommesen
  Thommesen har vært godkjent mekler siden 2001. Etter masterutdannelse i mekling fullført i 2004 har han arbeidet på heltid som mekler og konfliktrådgiver på mange samfunnsområder, i de senere årene via Meglingssenteret i Oslo. Samtidig har han undervist i mekling og konfliktforståelse for det offentlige, for næringslivet og for organisasjoner. Han har ledet norske og internasjonale fagnettverk innen mekling og har utviklet en online-tjeneste innen mekling og konfliktrådgivning. Thommesen mekler i de fleste i juridiske og kommersielle tvister. Hans spesiale er å bistå i konflikter knyttet til IT-kontrakter. Thommesen er autorisert foreldremekler tilknyttet Barne-, Ungdoms- og Familieetaten og utfører derfor mekling som gir meklingsattest.
 • Hanne Lepsøe

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 41634373 E-post: lepsoe@ladv.no
  Lepsøe har som advokat hovedsakelig erfaring innen privatretten, herunder særlig vurderinger knyttet til familie og barn, arv/skifte samt erstatningsrett.. Hun er engasjert i barns rettigheter. Lepsøe har i tillegg erfaring med internasjonale familiesaker og har flere internasjonale klienter. Lepsøe har jevnlig oppdrag som bistandsadvokat. Hun vektlegger nær oppfølgning og tett kommunikasjon med sine klienter for å få frem minnelige løsninger . Lepsøe er senioradvokat i Advokatfirmaet Langseth DA og har mange års erfaring fra Justisdepartementet. Her var hun delaktig i ulike forhandlinger for staten.
 • Hanne Plathe Maartmann

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 22346100 E-post: hpm@kindemco.no LinkedIn: Hanne Plathe Maartmann
  Plathe Maartmann har praktisert som advokat siden 2009 og er tilknyttet Advokatkollegiet Kindem & Co. For øvrig har hun 20 års erfaring fra justis – og politietaten. Plathe Maartmann har omfattende meklererfaring fra Husleietvistutvalget, hvor hun har meklet ca. 270 husleietvister, gjennomsnittlig med høy forliksprosent. Hennes arbeidsområde er for det vesentligste innen privatretten, med hovedvekt på familie – og arverett, herunder skifte, fast eiendoms rettsforhold og vergemål. Hun holder til i representative lokaler med gode møteromfasiliteter, sentralt i Oslo.
 • Harald Lone

  Siviløkonom - Mediator, Oslo Arbeidsrett / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett
  Telefon: 479 94 709 E-post: haraldlone@gmail.com LinkedIn: Harald Lone
  Harald Lone har lang erfaring fra næringslivet og har forhandlet og meglet mange kompliserte avtaler og bidratt til å løse mange kommersielle konflikter. Harald har arbeidet som CEO og CFO for selskaper i shipping/offshore, og eiendomsutvikling. Han har solid internasjonal erfaring og har bodd og jobbet mer enn 20 år i New York, Hong Kong, Singapore, Jakarta, Abu Dhabi, Zurich, og London. Som økonom har Harald en forretningsmessig tilnærming til konfliktløsning med en evne til å sette seg inn i de underliggende kommersielle interessene til partene. Som megler er det viktig å tilrettelegge for at partene identifiser alle mulige løsninger, noe som kan bevare forholdet mellom partene og løse konflikten på en kostnadseffektiv og tidsbesparende måte. En beslutning om å forlike en sak er ofte en forretningsmessig avgjørelse der man hjelper partene kvantifiserer den økonomiske konflikten.
 • Harald S. Kobbe

  Advokat (H, LL.M), Bergen Entreprise / Fast eiendom / Kontraktsrett
  Telefon: 909 42 178 E-post: harald@kobbe.as LinkedIn: Harald S. Kobbe
  Kobbe driver advokatfirmaet, advokat Harald S. Kobbe AS, hvor han spesialiserer seg på tvisteløsning. Han leder Byggebransjens Faglig Juridiske Råd, er fast juridisk oppmann utnevnt av Standard Norge i henhold og sitter som medlem av det nordiske styret i Nordic Offshore and Maritime Arbitration (NOMA). Kobbe har arbeidet spesielt mye innen fast eiendom og entreprise. Han har lang og bred erfaring fra mekling. De siste årene har han meklet og/eller vært utpekt som ekspert eller medlem av ekspertteam i en rekke store kontrakts- og entreprisetvister bl.a. knyttet til etablering og utvidelse av handlesentre og veg- og infrastrukturprosjekter. Han har erfaring som leder fra tre større prosjektintegrerte meklinger (KLR/PRIME).
 • Hege Stensland Sveen

  Advokat, Oslo Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett
  Telefon: 911 70 250 E-post: hege.stensland.sveen@virke.no LinkedIn: Hege Stensland Sveen
  Stensland Sveen har bred erfaring innenfor det forretningsjuridiske området. Som leder og advokat for forretningsjuridisk avdeling i Hovedorganisasjonen Virke bistår hun små og mellomstore virksomheter særlig innenfor områdene kontraktsrett, herunder distribusjon og kjøp/salg, samt selskapsrett og prosess. Hun har særlig god innsikt og kjennskap til ideell sektor og handelen. Stensland Sveen har tidligere jobbet i advokatfirma Selmer og Konkurransetilsynet.
 • Helge Morten Svarva

  Advokat (H), Oslo Entreprise / Fast eiendom / Kontraktsrett
  Telefon: 90079735 E-post: hms@wiersholm.no LinkedIn: Helge Morten Svarva
  Helge M. Svarva har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og har siden 1990 vært privatpraktiserende advokat i Advokatfirmaet Wiersholm AS. Han har særlig arbeidet med tvisteløsning/prosedyre, entreprise (både offshore og landbasert), energirett (vannkraft), fast eiendom og generell kontraktsrett. Svarva har omfattende erfaring som voldgiftsdommer, både i forbindelse med nasjonale og internasjonale tvister. Han har også erfaring som leder av Konfliktløsningsråd (KLR) og som mekler i flere saker. Svarva er rangert som en av Norges fremste eksperter på tvisteløsning og entrepriserett av Chambers Global, Chambers Europe og Legal 500. Han er rangert som en av Norges ledende advokater på entrepriserett i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Svarva er i tillegg rangert som en av Norges beste forhandlere av Finansavisen.
 • Herman Bruserud

  Førsteamanuensis, Oslo Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 932 47 458 E-post: herman.bruserud@jus.uio.no LinkedIn: Herman Bruserud
  Bruserud har i de senere årene vært relativt aktiv som mekler, særlig gjennom deltakelse i forskjellige konfliktløsningsråd (prime) i entrepriseprosjekter. Han har også hatt andre enkeltstående meklingsoppdrag innenfor kontraktsrettsområdet. For øvrig har Bruserud hatt en rekke oppdrag som voldgiftsdommer og ekspert/oppmann innenfor de samme rettsområdene.
 • Holm Grimsrud

  Advokat, Oslo Entreprise / Kontraktsrett
  Telefon: 92805128 E-post: holm.grimsrud@wla.no LinkedIn: Holm Grimsrud
  Holm Grimsrud er spesialisert innen entrepriserett og generell kontraktsrett. Han har bred arbeidserfaring innen rådgivning, forhandling og tvisteløsning i alle faser av kontraktsforhold. I tillegg holder han jevnlig kurs og foredrag innen Standard Norges kontraktstandarder for bygge- og anleggsarbeider. Grimsrud er partner i Wahl-Larsen Advokatfirma, og har tidligere blant annet arbeidet som advokat ved juridisk avdeling i Maskinentreprenørenes Forbund. Som tidligere skipsmegler i London innen kjøp og salg av skip har han også erfaring med internasjonale forhandlinger. Med sin erfaring og personlighet skaper Grimsrud en god plattform for parter til å søke enighet.
 • Iuliana Pedersen

  Advokat, Oslo Arbeidsrett
  Telefon: 98474690 E-post: ip@naturviterne.no LinkedIn: Iuliana Pedersen
  Iuliana er advokat i fagforeningen Naturviterne, som er del av Akademikerne. Hun har sin spisskompetanse innen arbeidsrett og har lang og allsidig erfaring som arbeidsrettsdvokat/rådgiver. Iuliana har bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere i alle typer arbedisrettslige tvister, både individuelle og kollektive tvister. Hennes mål er å finne praktiske og hensiktsmessige løsninger for alle parter gjennom forhandlinger. Hun har tidligere jobbet i arbeidsgiverforening (Arbeiderbeveglesens Arbeidsgiverforening) og Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund.
 • Jan-Arne Isaksen

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Arv / Entreprise / Familie og barn / Fast eiendom / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 23308824 E-post: adv.isaksen@aiv.no LinkedIn: Jan-Arne Isaksen
  Jan-Arne Isaksen har lang allsidig prosedyreerfaring for alle rettsinstanser. Han har vært godkjent mekler siden 2011, og ble i 2017 sertifisert advokatmekler. Isaksen har gestalt psykologisk utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole med tilleggsutdannelse og spesialisering i relasjonsbasert konfliktarbeid og mekling. Han gir også veiledning for å gi parter og meklere evne til å tenke kritisk og selvstendig for der i gjennom å bli bedre i stand til å velge mellom flere løsninger. Isaksen har bistått i en lang rekke forhandlinger og tvisteløsninger knyttet spesielt til arbeidsforhold både i og utenfor domstolsystemet. Han har administrasjonserfaring, plan- og utviklingsarbeid, styrearbeid og kommisjonsarbeid både fra offentlig- og privat virksomhet. Han har også undervisningserfaring med forelesning i arbeidsrettslige emner og statsforvaltningsrett. Isaksen har god erfaring med å jobbe i team med andre advokater og fagpersoner.
 • Julie Tveraabak

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Arv / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  Telefon: 940 28 460 E-post: jst@fbadvokat.no LinkedIn: Julie Tveraabak
  Tveraabak har solid meklingskompetanse innen flere ulike rettsområder, hovedsakelig familie-, barne- og arverett og fast eiendoms rettsforhold. Tveraabak er oppnevnt som mekler ved Konfliktrådet i Oslo og Akershus, ved siden av sitt daglige virke som advokat. Hun har flere års erfaring med tvisteløsning og prosedyre og kan vise til gode resultater og fornøyde klienter.
 • Karoline Wergeland

  Jurist, Oslo Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 417 48 255 E-post: karolinewegeland@hotmail.com LinkedIn: Karoline Wergeland
  Wergeland har jobbet med mekling i forbrukerrådet og håper å kunne få brukt sine kunnskaper fra Meklingsakademiet i andre sammenhenger i fremtiden.
 • Ketil R. Sveen

  Advokat, Gjøvik Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 99581200 E-post: ketil@advokatsveen.no LinkedIn: Ketil R. Sveen
  Ketil R. Sveen har erfaring innen en rekke sivilrettslige felt, herunder særlig selskapsrett,kontraktsrett, forsikringsrett, arv/skifte, generasjonsskifte, fast eiendoms rettsforhold, nabotvister og arbeidsrett. Han bistår nærings- livsklienter, herunder ledere og bedriftsstyrer som rådgiver og med tvisteløsning, og har gjennomført en rekke forhandlinger og meklinger mellom aksjonærer i mindre og større selskaper. Ketil R. Sveen har erfaring fra flere advokatsamarbeid lokalt og i Oslo-området, og driver i dag eget advokatfirma. Han har også bakgrunn som leder i privat næringsliv og innehar en rekke styreverv.
 • Kjell Erik Grøsfjeld

  Advokat, Stavanger Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 46430234 E-post: advokat@grosfjeld.com LinkedIn: Kjell Erik Grøsfjeld
  Grøsfjeld har lang og bred erfaring som advokat fra bl.a. det multinasjonale konsulent- og advokatfirmaet PwC samt et av landets største advokatfirma, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Grøsfjeld er en «allrounder» som bistår på en rekke juridiske problemstillinger, men hans fremste spesialområde gjennom årene har vært bygge- og eiendomsjus. Grøsfjeld bistår sine klienter med annen nødvendig forretningsjuridisk bistand, bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg til dette, har Grøsfjeld bistått ulike selskaper vedrørende IT/teknologi og immaterielle spørsmål knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett. Grøsfjeld bistår også private klienter, særlig i saker hvor eiendom er berørt på ulike måter. Grøsfjeld har gjennom årene bistått i en rekke forhandlinger og tvisteløsninger knyttet til ulike typer kontrakter/avtaler, bygg/anlegg, eiendom og arbeidsforhold.
 • Kjell-Andre Honerud

  Advokat, Oslo Entreprise / Fast eiendom / Kontraktsrett
  Telefon: 93058480 E-post: kjell-andre.honerud@dlapiper.com
  Kjell-Andre Honerud har bred erfaring som juridisk rådgiver og prosessfullmektig i store, kompliserte prosjekter i bygge- og anleggssektoren. Honerud er ofte med fra planleggingsstadiet og tilrettelegger mht valg av gjennomføringsmodell, herunder anskaffelse og kontraktstrategi, og følger prosjektene frem til ferdigstillelse og oppstart drift. Honerud anvendes som voldgiftsdommer i entreprisesaker. Honerud sitter i Standard Norge sin komite for utarbeidelse av OPS standardavtaler for formålsbygg samt i Bygg 21 (Direktorat for byggforvaltning) sin gruppe for bedring av samhandling i byggeprosjekter.
 • Knut Kaasen

  Professor, Oslo Entreprise / Kontraktsrett
  Telefon: 416 88 651 E-post: knut.kaasen@jus.uio.no
  Kaasen har opparbeidet seg erfaring som megler siden 1989, da særlig i større kommersielle tvister innen offshore og entreprise. Kaasen har fungert som mekler til dels alene og til dels med co-megler. Han har også erfaring som mekler i ad hoc meglinger, og også til dels ved PRIME (Prosjektintegrert megling) i større anleggsprosjekter, samt noe offshore.
 • Kristoffer Colban Eriksen

  Advokatfullmektig, Oslo Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  E-post: kribent@hotmail.com LinkedIn: Kristoffer Colban Eriksen
  Kristoffer Colban Eriksen har jobbet som advokatfullmektig siden høsten 2017 og er tilknyttet Advokat Bjørn Eriksen AS. Colban Eriksen bistår hovedsaklig privatpersoner med juridisk rådgivning tvisteløsning innenfor en rekke rettsområder
 • Lars Engebretsen

  juridisk rådgiver, Oslo Arbeidsrett
  Telefon: 93248990 E-post: Lars.Engebretsen1@gmail.com LinkedIn: Lars Engebretsen
  Lars jobber som juridisk rådgiver i Norsk Fysioterapeutforbund, og jobber hovedsakelig med arbeidsrett for medlemmer i ansettelsesforhold, og avtalerett for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Lars har allsidig bakgrunn fra organisasjonslivet og som kursholder/prosessleder på oppdrag fra store og små bedrifter i industrien og logistikkbransjen. Lars har hatt forskjellige tillitsverv og yter også rettshjelp gjennom Rettshjelpsentralen.
 • Lars Holo

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 98 29 45 71 E-post: larsivarholo@gmail.com LinkedIn: Lars Holo
  Advokat Lars Holo hører til de ledende advokatene innen arbeidsrett. Han har vært dommerfullmektig og konsulent hos Sivilombudsmannen. Han har tidligere hatt egen advokatpraksis med et bredt saksområde og han var advokat i LO i fem år fram til han i 1993 ble partner i Arntzen de Besche. I dag driver han egen virksomhet med bl.a. konfliktmekling. Holo har deltatt i løsningen av mange konfliktsaker ved forhandlinger og ved rettsmekling. Han ble 26. mai 2018 inkludert i Finansavisens rangering av landets beste konfliktmeklere. Han ble sertifisert mekler i november 2018 på Meklingsakademiet.
 • Leif Tomas Vik

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Bolig og hytte / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 917 500 33 E-post: vik@obos.no LinkedIn: Leif Tomas Vik
  Vik har siden 2008 meklet i over 40 saker som dommerfullmektig i tingretten, har deltatt i flere som prosessfullmektig advokat, og jobber nå som konsernadvokat. Gjennom prosedyreorientert praksis - hovedsakelig innen eiendoms- og kontraktsrett i advokatfirmaene Selmer og Staff, samt flere styreverv og internasjonale engasjementer - har Vik bred og god erfaring med konflikter, forhandlinger og løsningsorienterte prosesser.
 • Line Aspøy Berge

  Advokat, Stavanger Arbeidsrett / Arv / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  Telefon: 918 17 663 E-post: line.berge@advest.no LinkedIn: Line Aspøy Berge
  Line Aspøy Berge driver i dag sin egen advokatpraksis i Advokatfellesskapet Vest etter flere år innen ulik offentlig og privat virksomhet. Hun besitter betydelig kompetanse på flere fagområder, og har blant annet vært fagansvarlig for familiemeklerne i Rogaland. Berge arbeider nå i hovedsak med familierett, arv og skifte, samt fast eiendom, herunder plan- og bygningsrett. Berge prosederer jevnlig saker for retten, men har fokus på å finne praktiske og hensiktsmessige løsninger og har spesialisert seg innen alternativ konfliktløsning.
 • Line Grønland

  Advokat, Hamar Arbeidsrett / Arv / Familie og barn / Fast eiendom
  Telefon: 62 51 18 00 E-post: line.gronland@advokatene-volund.no
  Grønland har jobbet mange år i det offentlige, som dommerfullmektig og sist som politiadvokat i Hedmark politidistrikt. Hun jobber nå som advokat med meklingskompetanse.
 • Lisbeth V. Maier

  Advokat, Stavanger Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Entreprise / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  Telefon: 40211924 E-post: lvm@ligl.no LinkedIn: Lisbeth V. Maier
  Lisbeth har vært advokat i ni år og har de senere årene drevet egen praksis i Stavanger. I starten av karrieren hadde Lisbeth varierende saker innenfor det privatrettslige området med fokus på prosess. De siste årene har Lisbeth jobbet mye innenfor forretningsjuridiske områder, inkludert varierende oppgaver ifm bistand til norske selskaper innenfor olje- og gassindustrien, som etablerte seg og/eller gjorde forretning i Midtøsten. Sistnevnte oppdrag på bakgrunn av opphold i Dubai og som konsulent for det multinasjonale advokatfirmaet Andrews Kurth LLC. I tillegg til erfaringen som advokat, har Lisbeth over 10 års varierende erfaring som konsulent fra både forsikringsbransjen og olje/gassindustrien i Norge. Lisbeth har den siste tiden fokusert på arbeidsrett og har god erfaring fra konfliktshåndtering (faktaundersøkelser/ granskning) i bedrifter.
 • Lise Molund

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Arv / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  Telefon: 926 67 546 E-post: limolund@ecit.com LinkedIn: Lise Molund
  Molund har siden 2015 arbeidet som advokat i eget firma i Molde, med særlig fokus på effektiv, skånsom og smidig konflikthåndtering. Hun jobber for det meste med privatrettslige saker, i tillegg til forvaltningsrettslige saker. Molund er spesielt interessert i arbeidsrett, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i slike saker. Hun har også jobbet mye med avtalerett for bedrifter og private, familierett, arv og skifte, personskade, eiendomstvister samt generell bedriftsrådgivning og har særlig interesse og erfaring innen idrett og kultur.
 • Merete Akerø

  Nemndsleder i Fylkesnemnda, Stavanger Arbeidsrett / Familie og barn
  Telefon: 41384480 E-post: fruakero@gmail.com LinkedIn: Merete Akerø
  Akerø har solid erfaring innenfor fagområdet arbeidsrett og har blant annet deltatt i et betydelig antall arbeidsrettsmeklinger og i enda flere utenrettslige forhandlinger gjennom hennes 10 år som arbeidsrettsadvokat. Hun har erfaring med advokatarbeid både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden hvilket gjør henne særlig utrustet for å mekle i arbeidstvister. Hun har lengst erfaring som prosedyreadvokat i LO hvor hun bidro til meklingen av et betydelig antall arbeidsrettssaker under oljekrisen i Rogaland. Akerø har både erfaring med arbeidsrett fra LO, samarbeid med de underliggende medlemsorganisasjonene og har også arbeidet direkte i en arbeidstakerorganisasjon innenfor olje- og gass-sektoren. Akerø har gjennomført flere meklerkurs, og ble i juni 2018 autorisert internasjonal mekler fra London School of Mediation, og i januar sertifisert mekler gjennom Advokatforeningens meklingsutvalg. Akerø jobber for tiden som nemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.
 • Morten Tveten

  Advokat, Oslo Entreprise / Kontraktsrett
  Telefon: 906 07 153 E-post: morten.tveten@sands.no LinkedIn: Morten Tveten
  Tveten har arbeidet i mange år som konserndirektør og advokat i globalt teknisk rådgiverfirma. Fra 2017 har han vært advokat i et av Norges ledende advokatfirmaer innen entreprise. Han har arbeidet mye nasjonalt og internasjonalt med kommersiell utenomrettslig tvisteløsning særlig innen entrepriserett, oppkjøp og kontraktsforståelse. I mange av disse sakene har han hatt meklerroller. Tveten har dessuten sterk tilleggskompetanse og mange års erfaring innen strategi og forretningsutvikling og har en Master of Business Administration fra IMD i Sveits. Gjennom sin yrkeserfaring og utdannelse kombinerer han praktisk ledererfaring og forståelse for problemstillinger både fra juridisk og kommersielt/teknisk ståsted. Tveten har vært sertifisert mekler siden 2016.
 • Rachna Rohatgi Khan

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Familie og barn
  Telefon: 95724587 E-post: rrk@juristforbundet.no LinkedIn: Rachna Rohatgi Khan
  Khan er advokat i Juristforbundet hvor hun bistår innen arbeidsrettslige problemstillinger, både med individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun holder også kurs og foredrag for tillitsvalgte. Khan har i tillegg til arbeidsrett erfaring innen familie- og barnerett gjennom tidligere arbeidsforhold hos Advokatfirmaet Arntsen. Hun har hatt flere tillitsverv og styreverv. Khan har flere års praktisk forhandlingserfaring. Hun har fokus på å bidra til en ryddig prosess, samt hjelpe partene med å kartlegge egne interesser. Khan bidrar med å skape rom for god og konstruktiv dialog mellom partene for at de selv skal kunne komme frem til gode forhandlingsløsninger.
 • Randi Birgitte Bull

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 97170905 E-post: rbb@bull.no LinkedIn: Randi Birgitte Bull
  Bull har erfaring innen en rekke sivilrettslige felt, herunder særlig arv/skifte, generasjonsskifte, fast eiendoms rettsforhold og arbeidsrett samt kontraktsrett. Hun er også bobestyrer i offentlige dødsboer for Oslo byfogdembete. Hun er partner i Advokatfirmaet Bull & Co og har bakgrunn fra Justisdepartementet og politiet.
 • Renathe Danielsen

  Advokat, Larvik Arv / Familie og barn
  Telefon: 41376030 E-post: renathe@advokatdanielsen.no
  Driver selvstendig advokatpraksis i Larvik og tar meklingsoppdrag innen barn- og familierett og arverett. Hun har bred erfaring som prosessfullmektig advokat i sivilrettslige tvister da særskilt innenfor barneretten. Danielsen fokuserer på å finne frem til partenes underliggende interesser slik at løsningene blir varige og partene lettere kan forholde seg til hverandre i ettertid. Danielsen har et tverrfaglig samarbeid med psykolog Daniel Jonsson og de har sammen startet «Godt Samarbeid» som skal hjelpe foreldre ut av høykonflikt og inn i et godt nok samarbeid uten at saken ender i retten. Hun er bevisst på at som mekler skal hun ikke avgjøre noe, men strebe etter å finne frem til det beslutningsgrunnlag partene kan forhandle ut fra. Danielsen legger stor vekt på at begge partene i en meklingsprosess må ha tillit til henne. Hun ble sertifisert mekler i 2018 og jobber nå som advokat med meklingskompetanse.
 • Roar Thun Wægger

  Fasilitator, Oslo Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Familie og barn / Kjøp, salg og leie / Nabotvister
  Telefon: 48 15 80 35 E-post: roar@wni.as LinkedIn: Roar Thun Wægger
  Wægger har etablert “WNI-Wægger Negotiation Institute”, et konfliktløsning-, forhandling- og meklingsinstitutt, i september 2017 etter å ha arbeidet som advokat med arbeidsrett i nærmere 10 år. Hans foretrukne meklingsstil er en fasiliterende og interessebasert tilnærming, fordi han tror de beste og mest gjennomslagskraftige løsningene er de som oppnås av partene selv. Hans oppgave er å assistere partene i å utvikle kreative muligheter som vil kunne møte partenes behov og ønsker. Wægger sin spesialitet ligger innenfor arbeidsrelaterte konflikter, men en foretrukket fasiliterende meklingsstil gjør at han også tar oppdrag innen andre områder, f.eks. familie og barn, og i mer kommersielle meklinger. Wægger foreleser i konflikthåndtering på UiO og han har i en årrekke holdt kurs i forhandling og konflikthåndtering.
 • Ronny Lund

  Advokat, Oslo Entreprise / Kontraktsrett
  Telefon: 22 61 83 64 E-post: ronny.lund@wiersholm.no LinkedIn: Ronny Lund
  Lund arbeider med kontraktsrett generelt og entrepriserett spesielt,både on- og offshore. Lund er rangert som en av Norges ledende advokater på entrepriserett, prosedyre og tvisteløsning av Chambers Europe, Chambers Global og Legal 500. Han er også rangert som "up-and-coming" advokat i sivilrettslig prosedyre i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.
 • Roy Gunnar Johansen

  Advokat, Trondheim Arv / Bolig og hytte / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 900 39 880 E-post: rgj@bjerkan-stav.no LinkedIn: Roy Gunnar Johansen
  Johansen er tilknyttet Bjerkan Stav Advokatfirma i Trondheim og har praktisert som advokat siden 2004. Han har flere års erfaring som bostyrer i konkursbo og har også arbeidet med arve- og skifterettslige spørsmål, både som privat bostyrer og som juridisk rådgiver for arvinger. Han har dessuten erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, vergemålsrett, familierett, kontraktsrett og selskapsrett.
 • Rune Nesseth

  Advokat, Asker Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Entreprise / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 91 72 64 68 E-post: rune@nesseth.no LinkedIn: Rune Nesseth
  Nesseth har en bred advokatfaglig bakgrunn. Han har flere års erfaring både i departement og advokatfirma, før han gikk over som advokat innenfor bank- og finansbransjen. Etter dette startet Nesseth sin egen advokatpraksis, som han har hatt i over 12 år. Nesseth har erfaring fra styrearbeid i bedrifter og startet sin egen praksis som mentor og coach i 2012.
 • Sara Gillingham Aukner

  Engelsk advokat, Oslo Arbeidsrett / Arv / Bolig og hytte / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 916 59 667 E-post: sara@gillingham-aukner.com LinkedIn: Sara Gillingham Aukner
  Sara har mange års erfaring fra næringslivet i Norge og i England og er spesialist på tvisteløsning og kontraktsrett. Hun har arbeidet i advokatfirma i City of London, og senere som konsernjurist i Norge i mange år. Nå driver hun eget konsulentfirma med oppdrag innen sjøfart, forsikring og kommersiell eiendom. Sara gir rådgivning til små og mellomstore bedrifter og innehar også en rekke styreverv. Hun er engelsk advokat, sertifisert mekler og har bodd i Norge siden 1994. For å bidra til tvisteløsninger av ulik karakter, tilbyr Sara sin unike og sammensatte kompetanse innen forhandling og konfliktløsning, voldgift og mekling.
 • Siri Besikiotis Horn

  Advokat, Sandvika Arv / Bolig og hytte / Familie og barn / Fast eiendom / Nabotvister
  Telefon: 93 63 71 41 E-post: siri@themisadvokat.no LinkedIn: Siri Besikiotis Horn
  Advokat Siri Besikiotis Horn driver Themis Advokatfirma og tilbyr mekling av tvister innen alle hennes kompetanseområder som er fast eiendom, byggekontrakter, arv- og skifteoppgjør. Siri har betydelig erfaring med tvisteløsning og har deltatt på mange meklingsforhandlinger både som advokat og mekler. Hun er opptatt av å hjelpe partene frem til en avtale gjennom en interessebasert tilnærming og hjelper partene med å kartlegge sine alternativer. Siri kan tilby personlige meklingsmøter over hele Østlandet og dessuten digital mekling gjennom video.
 • Siv Elisabeth Hveberg

  Advokat, Hamar Arbeidsrett / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 907 70 390 E-post: seh@hveberg.no LinkedIn: Siv Elisabeth Hveberg
  Hveberg har særlig erfaring med kontraktsrett innen olje og energi-bransjen, deriblant FIDIC.  Hun jobber også med entreprise, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold, og har særlig fokus på alternative tvisteløsninger. Hveberg har bred internasjonal erfaring, og er rekvalifisert som skotsk solicitor i tillegg til å være norsk advokat.
 • Stig Ketil Lunde

  Advokat, Østfold Arbeidsrett / Arv / Entreprise / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie
  Telefon: 69 20 26 21 E-post: sl@lunderobertsen.no LinkedIn: Stig Ketil Lunde
  Lunde arbeider særlig med generell forretningsjus og formuesrettslige forhold. Han bistår klienter innen ulike bransjer, så som fast eiendom (typisk eiendomsbesittere og utviklere, entreprenører, eiendomsmeglere, samt boligsameier og borettslag), IKT, handel og service, samt privatpersoner.
 • Svein Andersen

  Advokat, Ski Arbeidsrett / Arv / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 64 00 39 00 E-post: svein.andersen@advokat-wessel.no
  Andersen ble utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo i 1996 og har siden da arbeidet i flere advokatfirmaer. Andersen ble deltaker i Advokatfellesskapet Wessel i 2001 og arbeider i dag med hovedvekt på entrepriserett, forretningsjus og fast eiendom, herunder plan- og bygningssrett, ekspropriasjon, samt prosedyre.
 • Svein Kristian Arntzen

  Professor, Tromsø Arbeidsrett / Entreprise / Familie og barn / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 971 88 180 E-post: svein.arntzen@uit.no LinkedIn: Svein Kristian Arntzen
  Arntzen har en Phd i rettsvitenskap og underviser til daglig i mekling ved UiT Norges Arktiske Universitet. Fra tidligere av har Arntzen praktisert som advokat i lengre tid og han har i tillegg møterett for Høyesterett.
 • Sverre Blandhol

  Professor, Oslo Entreprise / Familie og barn / Kontraktsrett
  Telefon: 900 37 326 E-post: sverre.blandhol@jus.uio.no LinkedIn: Sverre Blandhol
  Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo der han leder Forskergruppen i tvisteløsning og Forum for tvisteløsning. Blandhol mekler jevnlig både større kommersielle tvister, privatrettslige saker og saker om foreldre og barn. Blandhol har utgitt boken Konfliktanalyse (2014), samt en rekke artikler om tvisteløsning, forhandlinger og mekling. Han er faglig ansvarlig for undervisningen i forhandlinger, konflikthåndtering og etikk ved Det juridiske fakultet. I en årrekke har han også undervist i forhandlinger, konflikthåndtering og etikk for praktikere og er fast underviser på Meklingsakademiet, der han har fagansvar for kommunikasjon, psykologi og etikk. Ved siden av sin stilling som professor leder Blandhol selskapet Palatin AS, som foruten å levere forhandlingsrådgivning og tvisteløsningstjenester driver kursvirksomhet innenfor disse og en rekke andre emner. Med sin behagelige væremåte og analytiske evner hjelper Blandhol parter å overvinne hindringer og finn
 • Torbjørn Buer

  Psykolog, Oslo Arbeidsrett / Familie og barn
  Telefon: 934 44 348 E-post: tb@jus.no LinkedIn: Torbjørn Buer
  Buer er psykolog med fordypning innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han jobber som direktør i Juristenes Utdanningssenter (JUS) og foreleser i konflikthåndtering på UiO og i kursene til JUS. Buer har lang er faring fra mekling i situasjoner der kommunikasjonssvikt og relasjonelle motsetninger er hovedtematikk. Han har hatt meklingsoppdrag i politiske partier og i virksomheter innen privat og offentlig sektor.
 • Tore Lerheim

  Advokat, Oslo Arbeidsrett / Kontraktsrett
  Telefon: 93 25 95 52 E-post: lerheim@homble-olsby.no LinkedIn: Tore Lerheim
  Advokat Tore Lerheim er partner i Homble Olsby advokatfirma AS, og har tidligere vært ansatt åtte år i Wikborg Rein og syv år i Tekna – teknisk-naturvitenskapelig forening. Lerheim arbeider hovedsaklig med arbeidslivsjuss (herunder pensjon) og har lang erfaring med bistand til både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i rettslige og utenrettslige prosesser. Gjennom sin bistand har Lerheim lang erfaring med løsning av tvister i arbeidslivet på alle nivåer og innenfor alle bransjer, både kollektive og individuelle tvister.
 • Trond Svinø

  Advokat, Ålseund Arbeidsrett / Bolig og hytte / Entreprise / Fast eiendom / Kjøp, salg og leie / Kontraktsrett / Nabotvister
  Telefon: 70304400 E-post: trond@judicia.no LinkedIn: Trond Svinø
  Trond Svinø bistår hovedsakelig næringslivsklienter med strategisk juridisk rådgivning og tvisteløsning. Han har særlig ekspertise innenfor arbeidsrett, fast eiendom, tvisteløsning og selskapsrett. Han har utstrakt erfaring med forhandlinger, mekling og tvisteløsning, både i og utenfor domstolssystemet. Svinø påtar seg meklingsoppdrag både for private og næringsdrivende innenfor en rekke rettsområder.