Nytt om mekling

“Lærlingeordning” for meklere!

Det har lenge vært behov for å sikre meklere muligheten til praktisk opplæring.  Vi har derfor satt i gang med et eget program hvor de som trenger meklererfaring kan melde seg på som “trainee” eller “lærling” hos en erfaren mentor-mekler.  Interesserte kan melde seg på til morten.tveten@mekling.no

For å få til en god opplæring er man avhengig av at erfarne meklere er villige til å dele sin erfaring og ta med traineen i reelle meklinger. Det er videre avhengig av at oppdragsgiver (partene) godtar at traineen deltar.   Foreløpig har flere erfarne meklere stilt seg positive.

Meklingssenteret vil koordinere og utarbeide nødvendige lister som traineene kan melde seg på, formidle kontakt mellom mentor og trainee samt bistå med praktisk tilrettelegging.

Noen hovedtrekk ved ordningen:

*   Meklingsprosessen kan være noe forskjellig fra mentor til mentor, og praktisk tilrettelegging og utvikling av trainee vil derfor i stor grad være bestemt av mentor. Utviklingsnivå som trainee spiller også inn. For mindre erfarne kan det tenkes en trinnvis modell fra «lyttende» deltaker til etter hvert å delta mer aktivt.

*   Det utarbeides en enkel avtale mellom Meklingssenteret og trainee og mellom trainee og mentor

*   Normalt vil det kun tilbys deltakelse som trainee i én meklingsprosess.

*   Ordningen er avhengig av samtykke fra partene som mekles.

*   Trainee kan ikke forvente godtgjørelse for arbeidet. men direkte kostnader til overnatting, reise etc vil søkes dekket.

*   Trainee må påregne deltakelse i hele prosessen fra start til slutt, noe som tilsier at meklingene typisk vil være av begrenset varighet (1 – 3 dager).

*   Interessekonflikt – taushetsplikt ivaretas gjennom avtalene nevnt foran.

 *   Trainee har ikke noe «krav» på egne nye meklingsoppdrag og mentor kan bestemme hvem man ønsker å ta med seg i meklingen.

*   Det forventes at de første traineene kan starte i løpet av høsten 2019, avhengig av tilgang på meklingsjobber.

 *   For å sikre dokumentasjon og utvikling videre utarbeider Meklingssenteret spørreskjema/gjennomfører intervjuer med mentor og trainee.

 *   Vi vil gå inn for at dette programmet kan regnes som godkjent etterutdanning.

 Send en epost eller ta kontakt med Sekretariatet så snart som mulig hvis du vil delta!