Nytt om mekling

Mekling for privat sektor tar av

Mekling.no har håndtert over 60 meklingssaker for HELP Forsikring i mai og juni.  Disse sakene er stort sett privatrettslige, som bo-oppgjør, tvister om kjøp og salg av bruksgjenstander, nabotvister og lignende   Vi evaluerer arbeidet fortløpende og får svært gode tilbakemeldinger på meklingene.  I mai og juni lå snittiden for løsning på 16 dager og vi er i stand til å håndtere hastesaker i løpet av en dag om nødvendig.  Det er høy tilfredshet blant de som mekles – på en skala fra 1 til 6 er snittet mellom 5 og 6 når det gjelder tilfredshet med mekler og meklingsprosessen.  Det er nå 20 meklere som arbeider med disse sakene.

Les mer på:

https://www.advokatbladet.no/mekling-meklingssenteret/har-meklet-over-60-tvister-siden-mai/153231Author