En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Hvorfor velge mekling?

I mange saker vil mekling være et godt alternativ til domstols- eller voldgiftsbehandling av en konflikt. Det er flere grunner til at mekling kan være et godt alternativ:

  • Mekling er oftest rimeligere enn domstolsbehandling siden færre profesjonelle parter må være involvert, og ved at partene deler på kostnadene
  • Mekling er raskere enn å vente på en offentlig domstolsbehandling
  • Partene kan påvirke prosessen og hvordan løsningen skal bli
  • Mekleren har fagkompetanse på konfliktområdet og kan bidra til å finne løsninger
  • Partene kan bli enige om løsninger som favner bredere enn man har mulighet til i en rettssak
  • Selv om partene ikke kommer til enighet gjennom mekling, vil man ofte ha løst flere delkonflikter og definert uenigheten gjennom mekling. Dersom saken går videre til rettssystemet, vil det gjøre selve rettsforhandlingen enklere og mindre omfangsrik.

Fordeler/ulemper ved domstolsbehandlingen

En rettsak tar lang tid. Man mister ikke kun den tiden man bruker i retten, men man bruker også lang tid på å forberede seg på en eventuell rettsak. På de fleste steder rundt om i Norge må man vente lenge på å få en tvist, eller konflikt, avgjort av retten. Samtidig vil avgjørelser fra tingretten kunne ankes til lagmannsrett og høyesterett. I verste fall kan det ta mange år før konflikten får sin endelige løsning, og parten kan gå videre.

 

I løpet av denne ventetiden er det en viss risiko for at konflikten eskalerer. Ved forberedelse til en rettsak vil partene skrive ned viktig ting fra sitt ståsted. Man risikerer da at man «graver» seg ned i konflikten. Dersom man benytter mekling kommer man raskere til forhandlingsbordet, mens konflikten ennå er fersk. I retten derimot, er man bundet av prosessreglene og det er blant annet ikke lov å ta inn noe nytt i saken under selve rettsaken. I retten behandler man kun det som anses som rettslig relevant.

 

I meklingen er dette annerledes. Man fokuserer på alt som er av interesse for partene, også helt nye ting kan tas med. Dermed åpner man opp for en mer fleksibel og smidig løsning enn det som er mulig å oppnå i retten.

 

Kort oppsummert, de saker som er av prinsipiell juridisk tvilsomhet bør få sin løsning i retten, mens tvister som bare må løses er bedre egnet for mekling.

  • Hele poenget er at partene skal finne ut om de har grunnlag for å bli enige.

    Knut Kaasen, Universitet i Oslo (Teknisk Ukeblad)