En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Klausulbank

Nedenfor følger eksempler på meklingsklausuler. Det understrekes at slike klausuler ofte må tilpasses den enkelte avtale, men klausulene kan tjene til inspirasjon.

  • Text Hover

Standard meklingsklausul

Enkel meklingsklausul

 “Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt, eller andre kontrakter som følger av denne, skal søkes løst ved mekling. Mekler skal oppnevnes av partene i fellesskap. Dersom partene ikke kommer til enighet, oppnevnes mekler av Den Norske Advokatforenings leder.”

 

Enkel meklingsklausul jfr. Advokatforeningens retningslinjer og tvisteloven kapittel 7*

 “Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt, eller andre kontrakter som følger av denne, skal søkes løst ved mekling i tråd med Den Norske Advokatforenings retningslinjer for mekling ved sertifisert mekler.”

 

*(ikke aktuell i forhold mellom forbruker og næringsdrivende – hvor slik mekling må avtales etter at tvist har oppstått)

Klausul for prosjektintegrert mekling

Passer i alle tilvirkningskontrakter og kontrakter som gjelder prosjekter av en viss varighet

 “Dersom partene er enige om det, kan det oppnevnes en mekler med mandat å bistå partene med å løse tvister som måtte oppstå i kontraktsperioden (prosjektintegrert megling – PRIME). Hensikten med PRIME er å gi partene et forum for å finne frem til minnelige løsninger.

 

PRIME-mekleren bør oppnevnes så snart som mulig etter kontraktsinngåelsen.

 

PRIME-mekleren fastsetter i samråd med partene en hensiktsmessig arbeidsform, herunder i hvilken grad og på hvilken måte PRIME-mekleren skal involveres i arbeidet under kontrakten.

 

Kostnadene med PRIME deles likt mellom partene hvis ikke annet er avtalt.”

For arbeidsforhold

“Enhver tvist som oppstår underveis i arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller tvister mellom arbeidstakere og som gjelder arbeidsforholdet, skal søkes løst ved mekling i tråd med Den Norske Advokatforenings retningslinjer for mekling ved sertifisert mekler.


I saker hvor arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger i medhold av aml. § 17-3 (saker om oppsigelse eller avskjed er ulovlig, om brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon) skal mekling kun benyttes der arbeidstaker samtykker til dette. Det samme gjelder for saker som faller inn under Tvisteløsningsnemndas saklig kompetanse, jf. aml. § 17-2 (1).”