En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Slik foregår mekling

Mekling er en måte å løse konflikter på. Mekling foregår ved at to parter som har en konflikt, utnevner en sertifisert mekler. Oftest er dette en person med fagspesifikk kunnskap og som har erfaring med lignende konflikter. Vedkommende er en nøytral tredjeperson, og er ikke part i saken. Det er vanlig at partene deler på kostnadene forbundet med meklingen. 

  • Text Hover

Underoverskrift

Første steg er at partene møtes og gjennomgår uenighetene. Dette er muntlig forhandlinger, gjerne etter en kort spisset skriftlig saksforberedelse partene har overfor mekleren. Mekleren vil da komme med et forslag til prosess, som partene også kan komme med innspill til. I motsetning til en rettssak, er meklingsprosessen er i utgangspunktet konfidensiell. Hvor lang tid meklingen foregår avhenger av sakens art og omfang.


Mekling kan også anvendes underveis under et samarbeid, for eksempel under større byggeprosjekter hvor det er ønskelig å løse konflikter underveis uten å stanse fremdriften. Her fungerer mekler som en rådgiver underveis.


Formålet med mekling er å gi bistand til partene for å løse tvisten i minnelighet. Mekleren kan ikke «dømme» en av partene, så det er en forutsetning at partene ønsker å løse konflikten.