En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
 
Meklingssenteret

Meklingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø som bidrar til å gi raskere, billigere og mer smidig løsning av tvister, noe som ikke bare er viktig for de berørte aktørene, men som også har store samfunnsøkonomiske gevinster. Målet er at fordelene ved mekling og utenrettslig tvisteløsning skal bli bedre kjent blant aktørene i bygg- og anleggsbransjen, og bidra til at disse tvisteløsningsmetodene blir mye mer brukt enn i dag. 

 

Meklingssenteret er et samarbeid mellom Nye veier, Bane Nor, Statsbygg, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Nelfo og Advokatforeningen. 

 

  • Text Hover

Hva tilbyr vi?

Meklingssentret tilbyr bruk og utvikling av høyt kvalifiserte meklere og oppmenn over hele landet. Senteret vil utvide virksomheten til andre områder forløpende, slik at flere bransjer og miljøer kan dra fordeler av mekling og utenrettslig tvisteløsning. 

 

Mekling.no er hjemmesiden til mekling som metode og tvisteløsningstilbud, og også til Meklingssentret for de samarbeidende aktørene. Nettstedet vil presentere aktuelt nyhetsstoff om mekling, relevant opplæring, oversikt over meklere og oppmenn, aktiviteter/møter og bakgrunnsstoff om utenrettslig tvisteløsning med mer. Vi gjør oppmerksom på at det også en egen hjemmeside for oppmenn – oppmann.no 

 

Morten Tveten er sekretariatsleder for Meklingssenteret. Han kan kontaktes på epost morten.tveten@mekling.no og på telefon 906 07 153.

 

Ta kontakt dersom din virksomhet har behov for, eller spørsmål om, mekling og utenrettslig tvisteløsning. 

 

Senterets hovedoppgaver

 

• Være en arena som skal arbeide for økt bruk av mekling
• Tilby sertifiserte meklere og andre som er kvalifiserer som meklere.
• Tilby oppmenn som fagekspertise.
• Utvikle team bestående av meklere og oppmenn/eksperter.
• Kvalitetssikre, og videreutvikle kompetansen til meklere gjennom kurs og co-meklingsordning.
• Arrangere årlig arena for faglig påfyll og utveksling av erfaring.
• Bidra til utvikling av standardklausuler og verktøy for mekling og oppmenn i samråd med læresteder.
• Gjennomføre årlige diskusjoner med brukerne om behov for, og bruk av mekling.
• Foreta nøytral og partsuavhengig evaluering av meklingene.
• Føre statistikk over meklinger.
• Utvikle websidene mekling.no og oppmann.no.
• Drive generell markedsføring og informasjonsvirksomhet.

 

  • Text Hover
  • Text Hover

Hvorfor mekling og utenrettslig tvisteløsning?

 

 Mekling og utenrettslig tvisteløsning er gjerne rimeligere enn domstolsbehandling. Det er ikke krav til formelle prosesser og mekleren vil ha spesialkompetanse på fagområdet. Det er dessuten færre profesjonelle aktører involvert, hvilket gjør prosessen rimeligere.

Mekling kan dessuten igangsettes umiddelbart, noe som gir en raskere løsning. Risikoen er mindre for at konflikten eskalerer, og partene kan påvirke prosessen og hvordan forliksavtalen skal bli – der løsningsrommet favner bredere enn man har mulighet for i en rettssak. Bruk av mekling forhindrer ikke bruk av rettsapparatet hvis meklingen ikke fører frem.

Kapasitets- og kostnadsutfordringer knyttet til å få sivile tvister løst i domstolene, gjør at mekling og utenrettslig tvisteløsning er et stadig mer aktuelt alternativ for mange.

Bygg- og anleggsbransjen har brukt mekling og utenrettslig tvisteløsning i mange år, og dette benyttes i stor grad i disse bransjene utenfor Norges grenser. De omtvistete beløpene kan i disse bransjene være særlig store, det samme gjelder kostnadene dersom byggeprosjekter stanser opp under en tvist.  

Ingen god tvist

Mekling og utenrettslig kvisteløsning egner seg langt utover bygg- og anleggsbransjen, og også for privatpersoner. Forsikring, fast eiendom, arbeidsrett, arv-/skifte- og familierett, kontraktsrett og nabotvister er gode eksempler på dette. Tvister er samfunnsmessig uheldig fordi det skaper likviditetsproblemer for bedriftene, hindrer investeringer, påvirkere produktiviteten negativt og fører til dårligere deltakelse i offentlige konkurranser. 

Tryggere og raskere

 

Mekling og utenrettslig tvisteløsning gir raskere og en mer kostnadseffektiv og trygg håndtering av en rekke tvistespørsmål i de fleste bransjer – og for privatpersoner. Viktig for mange er det også at denne måten å løse tvister på, gjør det enklere å fungere sammen etter at tvisten er løst.

Prosessen for mekling og utenrettslig tvisteløsning

En rettssak tar lang tid. I vurderingen av ditt behov ligger temaer som:

 

• Trenger du/dere mekler, oppmann eller annet? 

• Hva står på spill? 

• Hva er mulige løsninger for konflikten

• Tidsbruk, varighet og kostnader for tvisteløsningsprosessen 

• Valg av tvisteløsere, team eller enkeltperson som tvisteløser etc.

• Forslag til prosess

• Muligheter her er oppmann, mekler, PRIME, konfliktråd etc. 

• Gjennomføring av tvisteløsning

• Håndteres av deg/dere, din motpart og tvisteløser

• Omfatter kostnader, tidsbruk etc.

• Tilbakemelding

• Vurdering av prosess og løsning 

• Innspill til forbedringer

• Tilbakemelding til tvisteløser og eventuelle parter

• Finn mekler for ditt behov her, eller kontakt Meklingssentret for å diskutere ditt behov her 

  • Text Hover