En tjeneste fra Advokatforeningen
Your address will show here +12 34 56 78
Hva er en oppmann?

Oppmannens rolle er å gå inn som ekspert, gjerne i tekniske eller juridiske problemstillinger hvor partene har forskjellig syn.  Innenfor f.eks. bygg- og anleggsvirksomhet  vil det kunne være konflikt om en arbeidsoppgave er utført på riktig teknisk forsvarlig måte – innenfor jus kan det være kontraktsfortolkning.  Oppmannen kan gå inn med sin ekspertkompetanse og gjøre en nøytral vurdering av “rett og galt”.  Partene kan normalt godta eller ikke godta oppmannens beslutning.  Oppmann er ofte en rask og rimelig måte å løse en konflikt om enkeltstående forhold som krever særlig innsikt.

  • Text Hover

Hvem er oppmannen?

Meklingssenteret har i samråd med deltakerne i senteret utarbeidet en omfattende oversikt som er kvalitetssikret innen et stort antall tekniske fagområder.  De fleste oppmenne er derfor eksperter med høy kompetanse og stor anerkjennelse innen sine områder.  Det kan dreie seg om fag som geoteknikk,  byggefag, prosjektledelse,  vann, avløp., elektro, ventilasjon etc.

 

Listene er også kvalitetssikret ved at det er gjort individuelle vurderinger av hver enkelt oppmann. Flere av oppmennene brukes også som meklere og meddommere og samarbeider ofte med jurister og andre i PRIME (Prosjektintegrert Mekling) og konfliktråd/ekspertråd o.l.

 


Hvem betaler for oppmann?

Det vanlige er at partene deler kostnadene seg imellom. Hvis du inngår en avtale med en oppmann, bør partene og oppmannen avtale pris for tjenesten.


Kostnadene til oppmann vil naturlig nok variere noe i forhold til problemstillingens kompleksitet og den tiden det tar å få vurdert saksforholdet.  Normalt vil oppmannen gi et skriftlig svar til partene og det er forholdsvis vanlig at det ikke kjørs prosesser i form av møter.

  • Text Hover
  • Text Hover

Hva koster oppmann?

Kostnadene bestemmes av hvor tidkrevende og komplisert saken er, og om det må engasjeres flere oppmenn/eksperter

 

Våre erfaringer viser imidlertid at partene ofte kommer raskere frem til en løsning dersom de velger oppmann.  Oppmannen vil dessuten ha en spesialkompetanse som domstolene ikke har, og oppmannsfunksjonene er egnet til å avklare og skape enighet om særlig konkrete tekniske problemstillinger

Slik foregår oppmannsarbeidet

Oppmannsordningen kan brukes på forskjellige stadier av et prosjekt.   Det kan være å få avklart om utførelse og prosjektering har vært feil mens prosjektet pågår, eller det kan også være for å få avklart ansvar i forbindelse med et sluttoppgjør.

 

Oppmenn vil også i mange sammenhenger brukes sammen med meklere/andre fagpersoner i egne team for å forebygge og løse konflikter underveis i prosjektet.  Dette er særlig vanlig på store samferdselsprosjekter.  Bruk av denne type team (PRIME/Konfliktråd/Ekspertråd) har store fordeler ved at man ofte slipper kompliserte og kostnadsdrivende sluttoppgjør.  Konflikter løses fortløpende i prosjektet når de oppstår. 

 

Dersom du har behov for en oppmann – ta da kontakt med Meklingssenteret.  Der vil du kunne få en oversikt over personer som har spesialkompetanse innen det konfliktområdet du ønsker avklart.   

 

Meklingssenteret kan også gi råd om selve prosessen og hvorvidt saken er egnet for en oppmannsløsning.  Det kan også tenkes kombinasjoner av oppmann/mekling.

 

Du må selv foreta det konkrete valget av oppmannen og avtale betingelser og gjennomføring.  Meklingssenteret vil følge opp oppmannsarbeidet gjennom kvalitetsvurdering etter at oppdraget er utført.

 

  • Text Hover